ÈÈÃÅËÑË÷´Ê£º¸ãЦÁµ°®ÄÐÈË
ÄúÏÖÔÚËùÔÚµÄλÖãºÊ×Ò³ > Ã÷ÐÇ¿â > ¸ßÃù
¸ßÃù¸öÈË×ÊÁϱ³¾°½ÒÃØ_¸ßÃùËÀÒòÕæµÄÕâô¼òµ¥£¿
¸ßÃù£ºÌ¨ÍåÀÏÏ·¹Ç
¡¡¡¡¸ßÃù±¾ÃûÁõÃ÷ÕÜ£¬ÓëÇ°ÆÞÓýÓÐ2×Ó£¬ÔÙ»éºóÓýÓÐ2Å®£¬ÔڶಿµçÊӾ硢µçÓ°Öж¼Äܼûµ½ËûµÄÉíÓ°£¬ÔçÆÚÔø³öÑÝ¡¶Ì¨ÍåÁÎÌí¶¡¡·¡¢¡¶Î÷ÂÝÆß½£¡·¡¢¡¶±£ïÚ¡·µÈ£¬½üÄêÔòÔÚÏçÍÁ¾ç¡¶ÕæÇéÂúÌìÏ¡·¡¢¡¶¼ÒºÍÍòÊÂÐË¡·ÖÐÑݳö£¬ÎªÄêÇá¹ÛÖÚËùÖª£¬ÁíÍâ2012ÄêËûÔÚµçÓ°¡¶ÕóÍ·¡·ÖÐÊÎÑÝ“°¢ìøʦ”¡£

¡¡¡¡¸ßÃù¸öÈË×ÊÁÏ

¡¡¡¡ÖÐÎÄÃû£º¸ßÃù

¡¡¡¡ÍâÎÄÃû£ºGao Ming

¡¡¡¡¹ú ¼®£ºÖйú

¡¡¡¡³öÉúµØ£ºÖйų́Íå

¡¡¡¡³öÉúÈÕÆÚ£º1934Äê

¡¡¡¡ÊÅÊÀÈÕÆÚ£º2017Äê2ÔÂ6ÈÕ

¡¡¡¡Ö° Òµ£ºÑÝÔ±

¡¡¡¡±ÏҵԺУ£ºÌ¨ÖÐÌåר

¡¡¡¡Ô­ Ãû£ºÁõÃ÷ÕÜ

¡¡¡¡¸ßÃù¾­Àú

¡¡¡¡¸ßÃùÔøÒÔ¿ýÎàǿ׳µÄÌå¸ñ£¬µ±Ñ¡Îª“½¡ÃÀÏÈÉú”£¬²¢±»ÖÆƬÈ˸ßÈʺÓÒý¼ö½øÈëӰȦ£¬ºÍÓξêºÏÑÝ̨ÓïƬ¡¶×îºóµÄ²ÃÅС·£¬½Ó×ű»ÖÐÓ°¹«Ë¾¿´ÖУ¬¼ÓÈëÖÐӰΪ»ù±¾ÑÝÔ±£¬ÅĹý¡¶ÑøѼÈ˼ҡ·¡¢¡¶À×±¤·çÔÆ¡·¡¢¡¶ÑÆÅ®ÇéÉî¡·µÈ¹úÓïƬ£¬ºóÀ´ÓÖÅĹý¡¶¿ªÕŴ󼪡·µÈ¼¸Ê®²¿Ì¨ÓïƬ¡£

¡¡¡¡¶øºóÓÖ±»ÅËÀÝÂÞÖ¼ÓÈëÉÛÊϹ«Ë¾£¬Ç©Ô¼ÎåÄê¡£ÏÈÅÄÁËÉÛÊÏÔŲ́ÓÉÅËÀÝÖ´µ¼µÄ¡¶ÌìϵÚÒ»½£¡·£¬ÎåÆßÄêµ×µ½Ïã¸ÛÉÛÊϹ«Ë¾±¨µ½£¬ÅĹý¡¶¹íÃŹء·¡¢¡¶É±»ú¡·¡¢¡¶Å®ÏÀÂôÈËÍ·¡·¡¢¡¶ÎåÖ¦ºìÐÓ¡·¡¢¡¶·¼»ªÐé¶È¡·¡¢¡¶Áù´Ì¿Í¡·µÈƬ£¬ÓëÉÛÊÏÌáÇ°½âÔ¼ºó£¬ÒÔ×ÔÓÉÑÝÔ±Éí·Ö£¬ÅÄÍêÉÛÊÏÔŲ́ÅÄÉãµÄ¡¶Í¯×Ó¹¦¡·£¬¼ÎºÌ¹«Ë¾µÄ¡¶¶áÃü½ð½£¡·µÈƬ¡£ÔÚµçÊÓ·½Ã棬¸ßÃùµÄ×ÊÀúÒ²²»Ç³¡£ÔŲ́ÊÓ¿ª²¥Ö®³õ£¬Ëû¾ÍÓÉÀÏÅÆÅ®ÑÝÔ±ÖÜÓνéÉÜ£¬Ô¾ÉÏÓ©¹âÄ»£¬Ñݹý¼¸Ê®³öÃöÄÏÓïµçÊӾ硣¼ÓÈëÖÐÊӺ󣬵ÚÒ»²¿Ï·¾ÍÊǺÍËûµÜµÜÁõÁÖºÏÑݵġ¶Ô§Ñìdz¡·Á¬Ðø¾ç£¬ÒÔ¼°¡¶ÖÒТ½ÚÒå¡·ºÍ¡¶´äÓñ»·¡·µÈÁ¬Ðø¾ç¡£

¡¡¡¡¸ßÃù¼ÒÍ¥±³¾°

¡¡¡¡¸ßÃùºÍÁõÁÖÐֵܵĸ¸Ç×£¬ÔøÊÇ̨ÍåÊ¡¼ÎÒå¼®µÄÁ¢·¨Î¯Ô±Áõ½ðÔ¼¡£ËûÃÇÎåÐÖµÜÖеÄÆäÓàÈýÈË£ºÀ϶þÁõÃ÷¿¡ÔŲ́Öе±¹ýÒ½Éú;ÀÏ´óÁõÃ÷²ÃÔøÈĮ̂ÖÐÊÐÒéÔ±£¬¹ýÈ¥Ò²ÔøÒÔÁõ·½Ö®ÃûÅĹýµçÓ°;ÎåµÜÒ²ÔøÔÚÊ¡Å©»á¹¤×÷¹ý;ÁíÓÐÒ»¸öÃÃÃûéºó¶¨¾Ǫ́±±¡£

¡¡¡¡¸ßÃù²ÎÑݵĵçÊÓÁ¬Ðø¾ç

¡¡¡¡Ì¨ÊÓ

¡¡¡¡1999Äê ¡¶Ì¨ÍåÁÎÌí¶¡¡· ÊÎ »¢±ë

¡¡¡¡2003Äê ¡¶ÔÙ¼û°¢ÀÉ¡· ÊÎÁõ½ð»¢¡¢Áõ½ðÅô

¡¡¡¡2005Äê ¡¶ÎÒ×î°®µÄÈË¡· ÊÎ »Æʯ»¢

¡¡¡¡»ªÊÓ

¡¡¡¡¡¶Î÷ÂÝÆߍ€¡· ÊÎ °¢ÉÆʦ

¡¡¡¡¡¶±£ïÚ¡· ÊÎ ×ܱêÍ·

¡¡¡¡¡¶ÍõµÃ»µÄ¹ÊÊ¡·

¡¡¡¡¡¶½­ºþ°ë°Ñµ¶¡·

¡¡¡¡2005Äê ¡¶¾ÉÇéÃàÃà¡· ÊÎ ÑÕ½ðÊ÷

¡¡¡¡Öйų́Íå¡¢Öйú´ó½(ºÏÅÄ)

¡¡¡¡2008Äê ¡¶ÓÖ¼û°¢ÀÉ¡· ÊÎÁõ½ðÅô(ÍíÄê)

¡¡¡¡ÃñÊÓ

¡¡¡¡2011Äê ¡¶Ò¹ÊÐÈËÉú¡· ÊÎ ½­¸»»Ô

¡¡¡¡ÖÐÊÓ

¡¡¡¡1989Äê ¡¶³úÍ·²©Ê¿¡· ÊÎ ´ó¶Ç×Ð

¡¡¡¡ÈýÁ¢

¡¡¡¡2008Äê ¡¶ÕæÇéÂúÌìÏ¡· ÊÎ ÂÞÍò¸£

¡¡¡¡2010Äê ¡¶¼ÒºÍÍòÊÂÐË¡·ÊÎ ÀîÍòÊÀ

¡¡¡¡¸ßÃùÈ¥ÊÀ

¡¡¡¡×ÊÉîÃöÄÏÓïÑÝÔ±¸ßÃù(±¾ÃûÁõÃ÷ÕÜ)2014Äê×ÔÆØÔâ5ÖÖ°©Ö¢²øÉí£¬µ«²¡Çé¿ØÖƵÃÒË£¬Î´ÁÏ2017Äê2ÔÂ6ÈÕÔç±»·¢ÏÖÔÚס¼ÒÉϵõÉíÍö£¬¿Ú´üÁôÓÐÒÅÊ飬¾¯·½ÑÐÅÐÊǽ¡¿µ¼°¼ÒÍ¥ÒòËØ¡£

 • ¸ßÃùΪʲô×Ôɱ?
  ̨ÍåÀÏÏ·¹Ç±»ÆØÔÚ¼ÒÖÐÉϵõÉíÍö£¬µ«ËÀÒòÈ´ÈÃÈ˾ªã¤¡£¸ßÃùΪʲô×Ôɱ?¾ÝϤ£¬¸ßÃù¿Ú´üÖл¹ÁôÓÐÒÅÊ飬ÒÅÊéÄÚÈÝдµÄÊÇʲô?Ò»ÆðÀ´Á˽âÏ¡£
 • ̨83ËêÀÏÏ·¹Ç¸ßÃùÉϵõÉíÍö
  ×îÐÂÏûÏ¢£¬Ì¨Íå83Ëê×ÊÉîÑÝÔ±¸ßÃù(±¾ÃûÁõÃ÷ÕÜ)ÔÚ6ÈÕÔçÉÏ7ʱÐí£¬¾ª´«ÔÚ¼ÒÖÐÉϵõÉíÍö£¬ÁÚ¾ÓÒ»Ô翪ÃÅ·¢ÏָϽô±¨¾¯£¬¾¯Ïû¸Ïµ½ÏÖ³¡Ê±ÒѾ­Ã»ÓÐÉúÃü¼£ÏóÇÒÃ÷ÏÔËÀÍö£¬Òò´Ë²¢Î´ËÍÒ½£¬¾ÝϤ¿Ú´üÀïÁôÓÐÒ»·âÒÅÊé¡£
 • ÆØÀÏÏ·¹Ç¸ßÃù½ñ³¿Éϵõ×Ôɱ
  ̨ÍåÀÏÏ·¹Ç¸ßÃù½ñ³¿¼ÒÖÐÉϵõ×ÔɱÏûÏ¢ÒѾ­´«¿ªÁË£¬¾ÝϤ£¬¸ßÃù»¹ÁôÓÐÒ»·ÝÒÅÊ飬Ïë±Ø´ó¼Ò¶¼ÏëÖªµÀ¸ßÃùÒÅÊéµÄÄÚÈÝ°É¡£¸ßÃùÊÇË­?Èç¹û¿´¹ý¡¶ÓÖ¼û°¢ÀÉ¡·ÕⲿµçÊÓ¾çµÄÇ×ÃÇÓ¦¸ÃÊÇ»áÓÐÓ¡ÏóµÄ¡£ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´¿´¸ßÃù¸öÈË×ÊÁϼ°Æä¼ÒÍ¥±³¾°¡£
²é¿´¸ü¶à
Çë¸÷λÍøÓÑ×ñ¼ÍÊØ·¨²¢×¢ÒâÎÄÃ÷ÓïÑÔ£¡
 • ¸ßÃùΪʲô×Ôɱ?

  ̨ÍåÀÏÏ·¹Ç±»ÆØÔÚ¼ÒÖÐÉϵõÉíÍö£¬µ«ËÀÒòÈ´ÈÃÈ˾ªã¤¡£¸ßÃùΪʲô×Ôɱ?¾ÝϤ£¬¸ßÃù¿Ú´üÖл¹ÁôÓÐÒÅÊ飬ÒÅÊéÄÚÈÝдµÄÊÇʲô?Ò»ÆðÀ´Á˽âÏ¡£

 • ÆØÀÏÏ·¹Ç¸ßÃù½ñ³¿Éϵõ×Ôɱ

  ̨ÍåÀÏÏ·¹Ç¸ßÃù½ñ³¿¼ÒÖÐÉϵõ×ÔɱÏûÏ¢ÒѾ­´«¿ªÁË£¬¾ÝϤ£¬¸ßÃù»¹ÁôÓÐÒ»·ÝÒÅÊ飬Ïë±Ø´ó¼Ò¶¼ÏëÖªµÀ¸ßÃùÒÅÊéµÄÄÚÈÝ°É¡£¸ßÃùÊÇË­?Èç¹û¿´¹ý¡¶ÓÖ¼û°¢ÀÉ¡·ÕⲿµçÊÓ¾çµÄÇ×ÃÇÓ¦¸ÃÊÇ»áÓÐÓ¡ÏóµÄ¡£ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´¿´¸ßÃù¸öÈË×ÊÁϼ°Æä¼ÒÍ¥±³¾°¡£